Hvem kan søke om rettferdsvederlag

Du kan søke om rettferdsvederlag dersom du er kommet i en særlig uheldig stilling og dette har påført deg skade eller ulempe. Som hovedregel må skaden eller ulempen ha sammenheng med kritikkverdige forhold fra det offentliges side.

Rettferdsvederlagsordningen er ment å være en siste utvei for å kunne få en økonomisk kompensasjon. For å kunne motta rettferdsvederlag, må forholdet derfor være foreldet.  Forholdet er i utgangspunktet foreldet når det er gått mer enn tre år siden du fikk tilstrekkelig kunnskap om skaden og den ansvarlige til å kunne fremsette et erstatningskrav. Dersom forholdet ikke er foreldet, vil du ha en mulighet til å fremme et krav overfor den du mener er ansvarlig, for eksempel barneverntjenesten eller skolen ved kommunen. Forholdet vil dermed ikke være omfattet av rettferdsvederlagsordningen.

Rettferdsvederlagsordningen omfatter ikke skade eller ulempe som kan søkes dekket etter andre erstatningsordninger, slik som Norsk pasientskadeerstatning og voldsoffererstatningsordningen. Du kan lese mer om disse ordningene nedenfor. Videre kan du ikke få vederlag for forhold som er regulert av trygde- eller forsikringsordninger.

Det gis i utgangspunktet ikke rettferdsvederlag for omsorgssvikt i hjemmet. Det kan imidlertid innvilges rettferdsvederlag dersom det offentlige hadde kunnskap om omsorgssvikten og kan klandres for ikke å ha grepet inn.

Det gis i utgangspunktet ikke rettferdsvederlag for mobbing. Det kan imidlertid gis rettferdsvederlag dersom det offentlige, for eksempel skolen, har bidratt til mobbingen eller har unnlatt å gripe inn der mobbingen var eller burde vært kjent. I tillegg kan det innvilges vederlag til tatere/romanifolk som har blitt mobbet som følge av sin bakgrunn.

Forhold som har vært prøvd for domstolene, kan som hovedregel ikke vurderes etter rettferdsvederlagsordningen.

Skader som følge av krigstilstand, naturkatastrofer, ulykker, sykdom og uhell eller liknende gir ikke grunnlag for rettferdsvederlag.


Særlig om avgrensingen mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Saker som gjelder svikt i helsehjelp og som tidsmessig omfattes av Norsk pasientskadeerstatning, kan ikke behandles etter rettferdsvederlagsordningen. Dette gjelder også hvis du har fått avslag på din søknad hos NPE.

Følgende forhold omfattes av NPE:

  • Skader som har oppstått som følge av svikt i helsetjeneste ved somatiske sykehus og poliklinikker dersom skadene er konstatert etter 1. januar 1988

  • Skader som har oppstått som følge av svikt i helsetjeneste på psykiatriske sykehus, kommunelegetjenesten og kommunal legevakt dersom skadene er forvoldt etter 1. juli 1992

  • Skader som har oppstått som følge av svikt i offentlig helsetjeneste og som ikke var foreldet 1. januar 2003

Du kan lese mer om dette på NPEs hjemmesider.


Særlig om avgrensningen mot voldsoffererstatningsordningen

Personskade som følge av straffbare handlinger utført 1. januar 1975 eller senere, omfattes av voldsoffererstatningsordningen. Slike forhold faller derfor utenfor rettferdsvederlagsordningen. Dette gjelder selv om du ikke har fått medhold i ditt erstatningskrav om voldsoffererstatning.

Også sammenhengende straffbare forhold som var påbegynt før 1. januar 1975, men vedvarte etter dette tidspunktet, omfattes i sin helhet av voldsoffererstatningsordningen. Med sammenhengende straffbart forhold forstås gjentatte overgrep av samme art, begått av samme overgriper over en sammenhengende periode.


Særlig om forholdet til kommunale oppreisningsordninger

Noen kommuner har opprettet egne oppreisningsordninger. Dersom søknaden din omfattes av særordningen for barnehjemsbarn mv., kan du få søknaden vurdert selv om det samme forholdet har vært behandlet av en kommunal oppreisningsordning. Andre forhold som har vært behandlet kommunalt, vil ikke bli tatt til behandling etter rettferdsvederlagsordningen.

 

Skriv ut