Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll skal kontrollere at politiets bruk av kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing skjer innenfor rammen av lov og instrukser, og at tvangsmiddelbruken begrenses mest mulig.

Utvalget vurderer innberetninger og rapporter som politimestrene oversender til riksadvokaten. I tillegg undersøker de enhver klage fra enkeltpersoner eller organisasjoner som mener seg urettmessig utsatt for kommunikasjonskontroll.

Utvalget kan også på eget initiativ ta opp enhver sak eller ethvert forhold i tilknytning til politiets og påtalemyndighetens bruk av kommunikasjonskontroll romavlytting og dataavlesing, som det finner grunn til å behandle. Det skal særlig legges vekt på forhold som har vært gjenstand for offentlig omtale eller kritikk.

Utvalget kontrollerer ikke etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjenesten.

Utvalget skal bestå av minst tre medlemmer som oppnevnes av Kongen. Dessuten oppnevnes ett eller flere varamedlemmer som skal tiltre utvalget i forfallstilfelle. Lederen for utvalget skal oppfylle de krav som stilles til høyesterettsdommere.

I perioden 2017-2021 består utvalget av:

  • Lagdommer Ingvild Mestad (Oslo), leder

  • Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen (Hønefoss), medlem

  • Sivilingeniør Frank Stien (Arendal), medlem

  • Professor Asbjørn Strandbakken (Bergen), medlem

  • Advokat Marianne Klausen (Oslo), varamedlem

  • Tingrettsdommer Brynjulf Moe (Trondheim), varamedlem

Skriv ut