Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Behandling av personopplysninger vil i følge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter (personopplysningsloven § 2).

Statens sivilrettsforvaltning er behandlingsansvarlig på feltene vergemål, rettshjelp, erstatning etter strafforfølgning, rettferdsvederlag, tomtefeste, stadfestelse av testamenter og saker etter voldsoffererstatningsloven. Vi er også sekretariat for Den rettsmedisinske kommisjon og Barnesakkyndig kommisjon.  Formålet med behandlingen av personopplysninger i Statens sivilrettsforvaltning er å sørge for at saken er tilstrekkelig utredet før det fattes vedtak. De opplysninger som en søker legger frem i en søknad/klage er bare tilgjengelig for de som har behov for det i forbindelse med saksbehandlingen.

Innsendte dokumenter blir registrert og arkivert i Statens sivilrettsforvaltnings elektroniske arkivsystem i henhold til arkivlovens bestemmelser. Personopplysninger blir skjermet og er unntatt offentlighet iht. til Offentleglova.

Vi gjør oppmerksom på at du på forespørsel har krav på informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg og hvilke tiltak som er satt i gang for å sikre opplysningene. Dersom det er registrert uriktige eller mangelfulle opplysninger om deg, har du krav på å få dette rettet. For ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger, viser vi til personopplysningsloven kapittel III.

Les mer om personvern her.

Skriv ut