Attestering av eksigible gjeldsbrev for inndrivelse i Norden

Etter konvensjon mellom de nordiske land 11. oktober 1977 om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser på privatrettens område og de ensartede nordiske lovene i Danmark, Finland, Sverige og Norge kan fordringer knyttet til norske eksigible gjeldsbrev inndrives i et annet nordisk land. For at denne ordningen skal kunne benyttes for norske eksigible gjeldsbrev, må det gis en attest om at gjeldsbrevet oppfyller visse vilkår etter norsk rett. Oppgaven med attestering av eksigible gjeldsbrev er fra 1. januar 2016 overført til Statens sivilrettsforvaltning.

Anmodninger om attestering av eksigible gjeldsbrev sendes til:

Statens sivilrettsforvaltning
Postboks 2105 Vika
0125 OSLO