Generelt om eksigible gjeldsbrev

Utestående pengekrav kan under noen forutsetninger innkreves i andre nordiske land. Sivilrettsforvaltningen kan attestere gjeldsbrev til dette formålet.

Utestående pengekrav i Norge kan innkreves i et annet nordisk land. For at slik innkreving kan skje, må det foreligge et såkalt eksigibelt gjeldsbrev som må attesteres av Sivilrettsforvaltningen. At et gjeldsbrev er eksigibelt betyr at det kan brukes som et selvstendig grunnlag for å kreve inn pengene som noen skylder.

Krav til eksigibelt gjeldsbrev

Kravene er[1]:

  • Gjeldsbrevet må være skriftlig.
  • Gjeldsbrevet må være signert av den som skylder penger og to vitner[2].
  • Det kan ikke være betingelser knyttet til betalingen (for eksempel at varer skal bli levert eller en tjeneste utført før kravet er gyldig).
  • Skyldneren må ha signert på at den som har krav på pengene har rett til å be namsmannen kreve disse inn uten å måtte gå til søksmål og få dom i saken.
  • Gjeldsbrevet må gjelde en bestemt pengesum, men kan også inneholde avtale om nedbetaling og fastsatt forsinkelsesrente

I tillegg til disse kravene, som følger av tvangsfullbyrdelsesloven, stiller lovene i de andre nordiske landene krav om at

  • Den som skylder penger var bosatt i Norge på tidspunktet gjeldsbrevet ble signert
  • Gjeldsbrevet er signert i Norge

Dersom den som har et pengekrav og et eksigibelt gjeldsbrev i Norge ønsker å kreve inn pengene i et annet nordisk land, trenger man en attest om at gjeldsbrevet oppfyller vilkårene etter norsk rett[3]. Det er Sivilrettsforvaltningen som attesterer eksigible gjeldsbrev for dette formålet.

Forespørsler om attestering av eksigible gjeldsbrev sendes til:

Statens sivilrettsforvaltning
Postboks 2105 Vika
0125 OSLO

Ved forespørsel om attestering av eksigibelt gjeldsbrev, må det i oversendelsen opplyses om hvilket nordisk land gjelden skal kreves inn i. Det originale gjeldsbrevet sendes attestert i retur til innsender med rekommandert post. Det er ikke nødvendig å vedlegge svarkonvolutt. SRF oppbevarer en elektronisk kopi av gjeldsbrevet i vårt saksbehandlingssystem.

[1] Kravene til eksigibelt gjeldsbrev følger av tvangsfullbyrdelsesloven §7-2 bokstav a. 

[2] Noen ganger er det nok med ett vitne, og i noen tilfeller er det ikke behov for vitner i det hele tatt. Dette står det mer om i Forskrift om bekreftelse av underskrift på eksigible gjeldsbrev. 

[3] Etter konvensjon mellom de nordiske land 11. oktober 1977 om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser på privatrettens område og de ensartede nordiske lovene i Danmark, Finland, Sverige og Norge