sorensenfoto

Barnesakkyndig kommisjon

Barnesakkyndig kommisjon ble opprettet med virkning fra 1. januar 2010. Kommisjonen skal vurdere alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker, enten de er bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller de private parter. Først når en rapport er gjennomgått av kommisjonen kan den gi grunnlag for tiltak i henhold til barnevernlovens kapittel 4. Også når en sakkyndig rapport legges til grunn for at barneverntjenesten ikke iverksetter tiltak, skal rapporten legges frem for kommisjonen. Kommisjonens virksomhet er hjemlet i barnevernloven § 2-5. Fra 1. januar 2010 skal alle sakkyndige rapporter som brukes i barnevernssaker, vurderes av kommisjonen.


Barnesakkyndig kommisjon består av en kommisjonsleder og 13 kommisjonsmedlemmer som er oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet for en periode på inntil 4 år. Statens sivilrettsforvaltning er sekretariat for Barnesakkyndig kommisjon.

 

Flere sakkyndige er i gang med utredninger av sårbare barn og familier på oppdrag fra barneverntjenester, fylkesnemnder og domstoler. I den grad det er mulig bør arbeidet ikke stoppe opp, samtidig som nødvendige og pålagte smittvernhensyn må tas. Sakkyndige som velger å bruke videokonferanser og innhenting av informasjon per telefon som erstatning for personlige samtaler bes gjøre rede for dette i sin rapport, og drøfte om – og i så fall på hvilken måte – dette har hatt konsekvenser for vurderingene opp mot mandatet.