Om kommisjonen

Barnesakkyndig kommisjon ble opprettet med virkning fra 1. januar 2010. Kommisjonen skal vurdere alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker, enten de er bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller de private parter. Først når en rapport er gjennomgått av kommisjonen kan den gi grunnlag for tiltak i henhold til barnevernlovens kapittel 4. Også når en sakkyndig rapport legges til grunn for at barneverntjenesten ikke iverksetter tiltak, skal rapporten legges frem for kommisjonen. Kommisjonens virksomhet er hjemlet i barnevernloven § 2-5. Fra 1. januar 2010 skal alle sakkyndige rapporter som brukes i barnevernssaker, vurderes av kommisjonen.

Barnesakkyndig kommisjon består av en kommisjonsleder og 13 kommisjonsmedlemmer som er oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet for en periode på inntil 4 år. Statens sivilrettsforvaltning er sekretariat for Barnesakkyndig kommisjon.

Flere sakkyndige er i gang med utredninger av sårbare barn og familier på oppdrag fra barneverntjenester, fylkesnemnder og domstoler. I den grad det er mulig bør arbeidet ikke stoppe opp, samtidig som nødvendige og pålagte smittvernhensyn må tas. Sakkyndige som velger å bruke videokonferanser og innhenting av informasjon per telefon som erstatning for personlige samtaler bes gjøre rede for dette i sin rapport, og drøfte om – og i så fall på hvilken måte – dette har hatt konsekvenser for vurderingene opp mot mandatet.

Kommisjonens sammensetning

Medlemmene av Barnesakkyndig kommisjon oppnevnes av Barne- og likestillingsdepartementet for inntil fire år av gangen. Nåværende kommisjon er oppnevnt for perioden 1.september 2020  til 31.august  2024.

Fungerende leder:

Frida Gullestad Rø, Spesialist i klinisk voksenpsykologi, Oslo

Kommisjonsmedlemmer:

Ritt Marie Dalan, Psykologspesialist, Narvik
Per-Erik Davidsen, Psykologspesialist, Alta
Trond Sødal, Barne- og ungdomspsykiater, Kragerø
Trond Indregard, Psykologspesialist, Tromsø
Monica Sarfi, Psykologspesialist, PhD, Bærum
Jorunn Berland Øpsen, Psykologspesialist, Bergen
Gunnar Standal, Psykologspesialist, Lillehammer
Suleman Akram, Overlege, Jessheim
Erlend Kleiven Lorentzen, Psykologspesialist, Vefsn
Tori Mauseth, Psykologspesialist og universitetslektor, Nesodden
Solveig Furre, Psykologspesialist, Haugesund
Jørn Auran, Psykologspesialist, Trondheim

Kontaktinformasjon

Kommisjonens sekretariat kan treffes på telefon: 53 00 13 90.
E-post til kommisjonens sekretariat: bsk@sivilrett.no

Adresse:
Barnesakkyndig kommisjon
c/o Statens sivilrettsforvaltning
Postboks 2105 Vika
0125 OSLO

Barnesakkyndig kommisjon ledes av Frida Gullestad Rø (fungerende leder), telefon 408 67 455

Veiledende mal for sakkyndig rapport

Kommisjonen har lagt ut en veiledende mal for oppbygging av sakkyndige rapporter. Den kan tas i bruk som redskap for den sakkyndige. Malen er en oppdatert utgave av “Veiledende mal for oppbygging av den sakkyndige rapporten”, vedlagt i “Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernssaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen”.

Informasjonsskriv

Barnesakkyndig kommisjon har i løpet av sin funksjonstid, samlet en del erfaringer hva gjelder de sakkyndige rapportene. På denne bakgrunn utarbeides det fra tid til annen informasjonsskriv med anbefalinger og annen nyttig informasjon til oppdragsgivere og sakkyndige.

1 - En god rapport

2 - Selvstendig dokument

3 - Hvilke rapporter skal vurderes av BSK

4 - Bruk av vedlegg

5 - Samtaler med barn

6 - Observasjoner

7 - Bruk av tester og kartleggingsverktøy

8 - Tilknytningsvurderinger

9 - Diagnoser

10 - Kultur

11- Ny postadresse

12 - Samvær

13 - Mentalisering

14 - Kommisjonens svarbrev

Kommisjonens arbeidsform

Sakkyndige i barnevernssaker har plikt til å sende kopi av den sakkyndige rapporten til kommisjonen så snart den er avgitt. Når rapporten er mottatt blir den registrert. Deretter blir den videresendt til minst to av kommisjonens medlemmer for vurdering etter at sakkyndiges navn er fjernet. Kommisjonsmedlemmene blir ikke gjort kjent med hvem de behandler erklæringen sammen med før deres individuelle vurderinger er avgitt. Deretter oversendes et felles forslag til formulering, og kommisjonens leder utformer et brev med kommisjonens vurdering. Hvis den interne drøftingen avdekker en reell uenighet mellom kommisjonsmedlemmene, tas dette inn i svarbrevet.

Svarbrevet sendes til den sakkyndige med kopi til  oppdragsgiver.

Kommisjonen settes sammen av personer med høy akademisk og barnefaglig kompetanse, herunder erfaring fra sakkyndig arbeid i barnevernssaker. Kommisjonsmedlemmene skal ha kompetanse og innsikt til å foreta en kvalitetskontroll av sakkyndige rapporter.

Kommisjonsmedlemmene består av psykologer og psykiatere. Også andre yrkesgrupper med relevant utdanning på hovedfagsnivå/mastergrad kan unntaksvis og ut fra en individuell vurdering oppnevnes som kommisjonsmedlemmer. Kommisjonsmedlemmene oppnevnes fra hele landet og det skal være kjønnsbalanse i kommisjonen. Interne møter arrangeres for kommisjonen.

De sakkyndige rapportene fordeles og behandles elektronisk av kommisjonsmedlemmene. I saksbehandlingsreglene er det fastsatt en tidsfrist på 12 dager for behandling av rapporter. Rapporter med kortere tidsfrist før behandling i fylkesnemnd eller domstol kan prioriteres for ikke å forsinke saken. Spesielt vanskelige saker kan ta lengre tid.

Kommisjonen skal komme med bemerkninger når den finner mangler i rapporten. Kommisjonen har utviklet en praksis for hva «mangler» innebærer.

Når kommisjonen behandler en rapport, tas det utgangspunkt i «Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen», og blant annet følgende punkter vektlegges:

 • Omhandler mandatet forhold som den sakkyndige kan uttale seg om?
 • Holder arbeidet en allment akseptert standard med hensyn til omfang og presentasjon?
 • Er metoder beskrevet, begrunnet og forklart?
 • Fremkommer det klart hva som er premissene for den faglige vurderingen, og hvilke kilder de er hentet fra (saksdokumenter, innhentede helseopplysninger, egne undersøkelser, komparentopplysninger og lignende)?
 • Har alternative hypoteser blitt drøftet?
 • Er den faglige vurderingen spesifisert slik at mandatet blir besvart?

Kommisjonen inndeler sine bemerkninger som følger:

 1. Ingen vesentlige bemerkninger
 2. Formelle mangler
 3. Bemerkninger (vesentlige bemerkninger av faglig/metodisk art)
 4. Anbefaling om utdyping i form av tilleggsrapport
 5. Alvorlige bemerkninger (rapporten er ikke egnet som sakkyndig bevis)
 6. Dissens (uenighet om vurdering av rapporten)

Nummereringen vil ikke fremgå av svarbrevene, men er ment som en inndeling for intern rapportering.

Forklaring til de ulike bemerkningene:

Kategori 1 – Kommisjonen har ikke funnet mangler ved rapporten som tilsier at det gis bemerkninger.

Kategori 2 – Kommisjonen har ikke funnet tilstrekkelig grunnlag til å komme med bemerkninger, men vil påpeke mangler av formell karakter.

Kategori 3 – Kommisjonen har bemerkninger til rapportens faglige innhold eller til bruk av metoder. Manglene vil kunne avhjelpes ved den videre saksgang, for eksempel ved utdypende muntlig forklaring til oppdragsgiver/for fylkesnemnda/under rettsmøtet, og etter avtale med oppdragsgiver.

Kategori 4 – Kommisjonen finner at sentrale forhold er mangelfullt behandlet i rapporten. Manglene kan avhjelpes ved at det utarbeides tilleggsrapport. Tilleggsrapport utarbeides etter avtale med oppdragsgiver og sendes til Barnesakkyndig kommisjon på vanlig måte til vurdering.

Kategori 5 – Kommisjonen vurderer rapporten å ha alvorlige mangler. Som et sakkyndig arbeid har rapporten begrenset verdi.

Kategori 6 – Kommisjonsmedlemmer vurderer rapporten forskjellig. Det er opptil oppdragsgiver og den sakkyndige å vurdere om det er behov for utdyping og hvordan dette skal gjøres.

Elektronisk innsending av rapporter til Barnesakkyndig kommisjon

Informasjon til sakkyndige som tar oppdrag for domstoler, forvaltning og private oppdragsgivere i saker etter lov om barneverntjenester.

Sakkyndige kan sende rapporter som skal vurderes av Barnesakkyndig kommisjon via Altinn. Det vil fortsatt være mulig å sende rapporter i papirformat som tidligere, men vi anbefaler å sende rapporten elektronisk.

BRUKERVEILEDNING

a) Gå til www.altinn.no.

b) Klikk på "Vis alle skjema" under "Aktuelle skjema og tjenester"

c) Velg "Etater" (høyre side)

d) Finn "Statens sivilrettsforvaltning" (meny venstre side)

e) Velg "Innsending av rapporter til Barnesakkyndig kommisjon" (meny høyre side)

f) Klikk "Start tjeneste". 

g) Logg inn og velg aktør, det vil si deg, enten som privatperson eller EPF/AS. Du kommer nå direkte til hovedskjema for innsending.

h) Oppgi mobilnummer og epostadresse i den første fanen. Velg deretter fanen "Oversikt - skjema og vedlegg" oppe til venstre i bildet.

i) Velg "Legg til vedlegg" under punktet "Filvedlegg" og last opp rapporten ved å velge «Legg ved fil». Følg instruksen på skjermen. Det er enkelte forhold vi ber deg passe på, se særlig punkt 5 ved feil innlasting av vedlegg:

1) Rapporten skal ikke krypteres.

2) Rapporten sendes fortrinnsvis som PDF-fil, men kan også sendes i word-format.

3) Den sakkyndiges navn og kontaktdata skal gå fram på første side, men KUN på første side.

4) Dersom det er en sak som skal behandles i løpet av de nærmeste fjorten dagene, eller dato for behandling av fylkesnemnda eller domstolen er kjent, bes dette skrevet inn øverst på første side eller sendt i følgebrev som eget vedlegg.

5) Enkelte sakkyndige opplever at rapporten og andre eventuelle vedlegg ikke lastes opp. Dette kan skyldes følgende:

 • Nettleseren Chrome og Safari kan forårsake problemer. Prøv å bytte til en annen nettleser (Internet Explorer) og gjør et nytt forsøk.
 • Jobbnettverk kan forårsake problemer. Prøv å gjøre det samme hjemmefra uten oppkobling til jobbnettverk.
 • Hvis ingen av punktene over virker, ring Altinn på telefon 75 00 60 00.

j) Velg «Kontroller alle», og sjekk at alt er med.

k) Trykk "Send" - du vil nå motta kvittering som kan skrives ut og beskjed om at innsendingen ikke lagres på Altinn.

l) Hvis du er usikker på om rapporten er blitt sendt, eller du har glemt noe, gjort en feil etc, kan beskjed om dette gis på mail til bsk@sivilrett.no.

m) Hvis du av en eller annen grunn ønsker å slette hovedskjema før du har sendt det, kan du gå til «Min meldingsboks» og slette skjema og/eller vedlegg derfra.

Tildelingsbrev