Barnevernets tvisteløsningsnemnd

Barnevernets tvisteløsningsnemnd er et uavhengig organ som skal gi rådgivende uttalelser ved uenighet mellom stat og kommune om hvem som skal dekke utgifter til tiltak som er gjort etter blant annet barnevernloven. Uenigheten må dreie seg om statens betalingsansvar etter barnevernloven og kommunens betalingsansvar etter andre lover.

Nemnda består av leder, to medlemmer som er oppnevnt på fritt grunnlag og to medlemmer som er oppnevnt etter forslag fra KS.

I perioden 2017-2020 består nemnda av:

  • Tore Roald Riedl (leder) – advokat Oslo
  • Joakim Zahl Fjell – kommuneadvokat Stavanger
  • Hakon Huus-Hansen - KS-advokatene
  • Ingrid Smedsrud — tingrettsdommer, Nedre Romerike tingrett
  • Rita Helene Aase — advokat Tønsberg

Den 1. januar 2017 ble sekretariatsfunksjonen for Barnevernets tvisteløsningsnemnd overført fra Barne- og likestillingsdepartementet til Statens sivilrettsforvaltning.

Bakgrunnen for opprettelse av tvisteløsningsnemnd for barnevernet

I samhandlingen mellom det statlige og kommunale barnevernet oppstår det til tider uenighet om valg av løsninger og finansieringsansvar. For å unngå ressurskrevende og langvarige prosesser samt å sikre forsvarlig behandling av sakene opprettet Barne- og likestillingsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund (KS) fra 1. januar 2010 ”Barnevernets tvisteløsningsnemnd”. Den uavhengige nemnda skal gi rådgivende uttalelser om hvem som skal dekke utgiftene til tiltak innen barnevern der det er uenighet mellom stat og kommune om kostnadsfordeling.

Saksbehandlingsregler for barnevernets tvisteløsningsnemnd kan lastes ned her.

Samarbeidsavtalen om utvikling av barnevernsområdet mellom Barne- og likestillingsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund kan lastes ned her.

Etablering av tvisteløsningsorgan i barnevernet (vedlegg til samarbeidsavtalen), lastes ned her.

Barnevernets tvisteløsningsnemnds sekretariat kan kontaktes på tlf 22 99 13 25.
Adresse: Statens sivilrettsforvaltning, Barnevernets tvisteløsningsnemnd, Postboks 2105 Vika, 0125 OSLO