For å søke på vervet

For å søke på vervet benyttes elektronisk søknad på Jobbnorge. Søknadsfrist er 15. mai 2022.  

Lenke til søknadsportal i Jobbnorge finner du her. Søk alternativt opp på www.jobbnorge.no med ID 224441.  

Om Den rettsmedisinske kommisjon

Medlemmer til Den rettsmedisinske kommisjon oppnevnes av Justis- og beredskapsdepartementet med hjemmel i straffeprosessloven § 146. Kommisjonens nærmere virksomhet er regulert i straffeprosessloven § 147 og forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon av 13. februar 2018 (FOR-2018-02-13-240).

Kommisjonens primære oppgave er kvalitetssikring av rettsmedisinske erklæringer og uttalelser som gis av sakkyndige i straffesaker. Kommisjonen skal også veilede og bistå retten, påtalemyndigheten, forsvarere, bistandsadvokater, sakkyndige, justismyndigheter, helsemyndigheter og andre aktuelle myndigheter i rettsmedisinske spørsmål.

Medlemmer av Den rettsmedisinske kommisjon skal ha relevant faglig kompetanse. Høy vitenskapelig og sakkyndig kompetanse skal vektlegges ved rekruttering, jf. forskriftens § 2.  

Kommisjonen er delt inn i følgende faggrupper: gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, gruppe for toksikologi, gruppe for genetikk og gruppe for psykiatri.

Kommisjonen har videre ansvar for en felles utdannelse av sakkyndige og avholder årlige kurs i strafferett og straffeprosess ("B-kurs").

Statens sivilrettsforvaltning utøver sekretariatsfunksjoner for kommisjonen, herunder kontorfaglig, juridisk og administrativ bistand. For mer opplysninger om Statens sivilrettsforvaltning, se www.sivilrett.no.

Nærmere om kommisjonsvervet

Den rettsmedisinske kommisjon mottar årlig over 10 000 rettsmedisinske sakkyndigerklæringer. Erklæringene fordeles etter fagområde den enkelte gruppe har ansvar for, og hver erklæring behandles som hovedregel av tre eller minst to medlemmer.

Kommisjonsmedlemmene vurderer erklæringen hver for seg og redegjør for sitt syn overfor de øvrige saksbehandlerne. Kommisjonsmedlemmene utfører arbeidet fra der de bor, og saksbehandlingen skjer elektronisk. Gruppeleder eller den gruppeleder utpeker utformer den endelige uttalelsen. Uttalelsen skal være skriftlig, og eventuelle dissenser mellom behandlende medlemmer skal komme til uttrykk. Mindretallets synspunkt skal begrunnes på lik linje med flertallets. Ved behov kan kommisjonen sette møte for å diskutere saken.

Nye medlemmer av kommisjonen vil få tilbud om opplæring, herunder bruk av elektronisk saksbehandlingssystem. Det avholdes jevnlig faglige samlinger i de ulike gruppene samt et årlig fellesmøte.

Basert på nåværende situasjon må medlemmer av kommisjonen forvente å arbeide med kommisjonsarbeid minst 5-10 timer hver uke, men dette kan variere noe avhengig av saksinngang, ferietid etc.

Nærmere om betingelser

Arbeidet for kommisjonen honoreres etter gjeldende salærsatser for faktisk medgått tid. Per 1. januar 2022 er timesatsen i salærforskriften kr. 1 121,-. For reisetid vil det som et utgangspunkt beregnes halv salærsats. For lederverv er det forhøyets sats tilsvarende 1.1 ganger salærsatsen.  

Godtgjøringen inngår ikke i feriepengegrunnlaget og er ikke pensjonsgivende.

For å søke på vervet

For å søke på vervet benyttes elektronisk søknad på Jobbnorge. Søknadsfrist er 15. mai 2022. 

Lenke til søknadsportal i Jobbnorge finner du her. Søk alternativt opp på www.jobbnorge.no med ID 224441.  

Ved spørsmål knyttet til vervet eller andre spørsmål, kan kommisjonsleder Karl Heinrik Melle kontaktes på telefon +47 22 99 13 63, eventuelt fagdirektør i Statens sivilrettsforvaltning, Johan Flem Kalheim, på telefon +47 22 99 13 11.