Den rettsmedisinske kommisjon

Informasjon om kommisjonen og dens oppgaver

Den rettsmedisinske kommisjon er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet og ledes av overlege, spes. i psykiatri, Karl Heinrik Melle.

Kommisjonen er delt inn i følgende faggrupper:

  • Gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin
  • Gruppe for toksikologi
  • Gruppe for genetikk
  • Gruppe for psykiatri

Kommisjonens hovedoppgave er kvalitetssikring av rettsmedisinske erklæringer og uttalelser som gis av sakkyndige i straffesaker. Kommisjonen skal også veilede og bistå retten, påtalemyndigheten, forsvarere, bistandsadvokater, sakkyndige, justismyndigheter, helsemyndigheter og andre aktuelle myndigheter i rettsmedisinske spørsmål.

Kommisjonen har ansvar for en felles utdannelse av sakkyndige (B-nivå), og avholder årlige kurs. Kommisjonen er også involvert i spisskompetansekurs innen de ulike fagområdene (C-nivå).

Statens sivilrettsforvaltning er sekretariat for den rettsmedisinske kommisjon. Sekretariatet skal blant annet gi kontorfaglig og juridisk bistand til kommisjonen, og ledes i dag av seniorrådgiver Johan Flem Kalheim.

Du kan nå sekretariatet på telefon 53 00 13 9022 99 13 63 eller 22 99 13 38, eventuelt e-post til: drk@sivilrett.no.

Postadresse: Den rettsmedisinske kommisjon, Postboks 2105 Vika, 0125 OSLO