Den rettsmedisinske kommisjon

Informasjon om kommisjonen og dens oppgaver

 

Den rettsmedisinske kommisjon er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet med hjemmel i straffeprosessloven § 146, og ledes med virkning fra 1. april 2017 av overlege, spes. i psykiatri,

Karl Heinrik Melle.

Kommisjonen er delt inn i følgende faggrupper:

 

  • Gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin

  • Gruppe for toksikologi

  • Gruppe for genetikk

  • Gruppe for psykiatri
     

Kommisjonens virksomhet er regulert av bestemmelsene i straffeprosessloven §§ 146 og 147 og forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon av 13. februar 2018 (FOR-2018-02-13-240).

 

Kommisjonens primære oppgave er kvalitetssikring av rettsmedisinske erklæringer og uttalelser som gis av sakkyndige i straffesaker. Kommisjonen skal også veilede og bistå retten, påtalemyndigheten, forsvarere, bistandsadvokater, sakkyndige, justismyndigheter, helsemyndigheter og andre aktuelle myndigheter i rettsmedisinske spørsmål.

 

Kommisjonen har videre ansvar for en felles utdannelse av sakkyndige (B-nivå), og avholder årlige kurs. Kommisjonen er også involvert i spisskompetansekurs innen de ulike fagområdene (C-nivå).

 

Den rettsmedisinske kommisjon er videre pålagt å etablere en oversikt over aktuelle sakkyndige i straffesaker, jf. forskriften § 4. For nærmere informasjon om registeret vises det til «Register over sakkyndige».

Statens sivilrettsforvaltning er tillagt oppgaven som kommisjonens sekretariat. Sekretariatet skal blant annet yte kommisjonen kontorfaglig og juridisk bistand, og ledes i dag av seniorrådgiver Johan Flem Kalheim.


Kommisjonens sekretariat treffes på telefon 53 00 13 9022 99 13 63 eller 22 99 13 38, eventuelt e-post til: drk@sivilrett.no.

 

Postadresse: Den rettsmedisinske kommisjon, Postboks 2105 Vika, 0125 OSLO