sorensenfoto

Erstatning etter strafforfølgning

Statens sivilrettsforvaltning behandler og avgjør krav om erstatning etter strafforfølgning fra staten, i henhold til straffeprosessloven kapittel 31.

Erstatning etter strafforfølgning ytes på grunnlag av politietterforskning eller annen strafforfølgning fra staten mot enkeltpersoner og foretak. Statens ansvarsgrunnlag er objektivt, det vil si at myndighetene ikke trenger å ha opptrådt klanderverdig for at du skal kunne kreve erstatning etter strafforfølgningen.