Erstatning etter strafforfølgning

Personer eller foretak som har vært utsatt for politietterforskning eller annen strafforfølgning fra staten, kan ha rett på erstatning. Statens sivilrettsforvaltning behandler og avgjør krav om slik erstatning etter strafforfølgning fra staten.

Reglene om vilkårene for å få slik erstatning står i straffeprosessloven kapittel 31.

Forhold under soning av dom (vedtak fattet av kriminalomsorgen), faller utenfor ordningen i straffeprosesslovens kapittel 31.