Evaluering av ordninga

Det er eit krav i økonomiregelverket i staten at tilskotsordningar skal evaluerast for å vurdere om tilskotsmidlane som er løyvde av Stortinget, treff målsettingane for ordninga. Tilskotsordninga for spesielle rettshjelpstiltak har vore evaluert av Oxford Research.

Du kan lese rapporten her.