Garantiordning for bobehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet

Justis- og beredskapsdepartementet har en garantiordning for behandling av konkursbo dersom det er mistanke om økonomisk kriminalitet. Statens sivilrettsforvaltning er ansvarlig for denne ordningen.

Ordningen gjelder i tilfeller hvor det ikke er midler til fortsatt behandling av konkursboet. Formålet med fortsatt bobehandling skal være å avdekke straffbare forhold som kan danne grunnlag for påtalemyndighetens etterforskning og straffeforfølgning av saken.

For å kunne dekkes av garantiordningen må det vurderes​

  • hvor sterke indikasjonene på økonomisk kriminalitet er
  • hvor grove overtredelser som kan være i bildet
  • om det er andre forhold knyttet til mistanken om økonomisk kriminalitet som kan gjøre det ønskelig å fortsette bobehandlingen. Dette kan for eksempel være dersom granskingen kan føre til at boet vil kunne bli tilført ekstra midler. Ordningen utelukker ikke bobehandling i disse tilfellene, men vi understreker at hovedformålet med garantiordningen er å avdekke økonomisk kriminalitet.

Ethvert lovbrudd vil altså ikke automatisk tilsi fortsatt bobehandling.

Det gjøres oppmerksom på at det finnes en rekke garantiordninger for konkursbo, både offentlige og private, med ulike formål. De øvrige garantiordningene er nærmere omtalt på Konkursrådets nettside.