Garantiordning for bobehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet

Statens sivilrettsforvaltning forvalter Justis- og beredskapsdepartementets særskilte garantiordning. Ordningen retter seg mot konkursboer hvor det foreligger mistanke om økonomisk kriminalitet, og hvor det ikke er midler til fortsatt bobehandling. Formålet med fortsatt bobehandling skal være å avdekke straffbare forhold som kan danne grunnlag for påtalemyndighetens etterforskning/straffeforfølgning av saken.

Ethvert lovbrudd vil ikke automatisk tilsi fortsatt bobehandling. Blant annet må det vurderes hvor sterke indikasjoner på økonomisk kriminalitet som foreligger, og hvor grove overtredelser som kan være inne i bildet. Det vil også ofte foreligge andre forhold i tilknytning til mistanken om økonomisk kriminalitet, som kan gjøre det ønskelig å fortsette bobehandlingen. Eksempler på dette kan være at granskningen kan føre til at boet vil kunne bli tilført ekstra midler. Ordningen utelukker ikke bobehandling i disse tilfellene, men det understrekes at hovedformålet med denne ordningen er å avdekke økonomisk kriminalitet.

Det gjøres oppmerksom på at det finnes en rekke garantiordninger, både offentlige og private, med ulike formål. De øvrige garantiordningene er nærmere omtalt på Konkursrådets nettside.