Generelt om ordninga

Ordningen gjelder i tilfeller hvor det ikke er midler til fortsatt behandling av konkursboet. Formålet med fortsatt bobehandling skal være å avdekke straffbare forhold som kan danne grunnlag for påtalemyndighetens etterforskning og straffeforfølgning av saken.

For å kunne dekkes av garantiordningen må det vurderes​

  • hvor sterke indikasjonene på økonomisk kriminalitet er
  • hvor grove overtredelser som kan være i bildet
  • om det er andre forhold knyttet til mistanken om økonomisk kriminalitet som kan gjøre det ønskelig å fortsette bobehandlingen. Dette kan for eksempel være dersom granskingen kan føre til at boet vil kunne bli tilført ekstra midler. Ordningen utelukker ikke bobehandling i disse tilfellene, men vi understreker at hovedformålet med garantiordningen er å avdekke økonomisk kriminalitet.

Ethvert lovbrudd vil altså ikke automatisk tilsi fortsatt bobehandling.

Det gjøres oppmerksom på at det finnes en rekke garantiordninger for konkursbo, både offentlige og private, med ulike formål. De øvrige garantiordningene er nærmere omtalt på Konkursrådets nettside.

Søknadsprosedyre

For å søke på denne garantiordningen, må bobestyrer rette søknad om midler til videre bobehandling til retten. Søknaden bør inneholde:

  • en angivelse av hvor stort beløp det søkes om. Beløpet bør oppgis inkl. mva.
  • en beskrivelse av hva beløpet ønskes brukt til
  • en redegjørelse for mistanken om økonomisk kriminalitet og hva denne mistanken bygger på.

Retten vurderer om søknaden skal innvilges. Retten kan imidlertid kun stille garanti på inntil
kr. 100 000 inkl. mva. Dersom det søkes om beløp over kr. 100 000 inkl. mva, skal retten videresende søknaden til Statens sivilrettsforvaltning for avgjørelse, sammen med en anbefaling om søknaden etter rettens syn bør etterkommes eller ikke. Dette gjelder også dersom det søkes om utvidelse av en tidligere gitt garanti, slik at det totale tilsagnet for boet overstiger kr. 100 000 inkl. mva.

For ytterligere informasjon vedrørende ordningen vises det til Rundskriv G-05/2014.