Hva kan du søke fylkesmannen om i disse sakene

Dersom du har oversittet fristen som gjelder for å søke om innløsning eller forlengelse av ditt festeforhold, kan du søke fylkesmannen om oppreisning for fristoversittelsen. Du kan også søke fylkesmannen om å få avgjort hva som skal følge med ved innløsning av et punktfeste og i områder hvor det er festet bort tomter til fritidshus etter en samlet plan. Slike søknader sendes fylkesmannen i fylket hvor festetomten er.