Generelt om ordningen

Det er i utgangspunktet ingen saklig begrensning for hva du kan søke vederlag for, men som hovedregel må det offentlige ha opptrådt kritikkverdig. Eksempler på søknadsgrunnlag kan være forsømmelser i barnevernet, mangelfull skolegang og feilplassering i institusjon. Ordningen stiller likevel noen krav til å kunne få rettferdsvederlag:

Det offentlige må kunne klandres
Du kan søke om rettferdsvederlag dersom du er kommet i en særlig uheldig stilling og dette har påført deg skade eller ulempe. Som hovedregel må skaden eller ulempen ha sammenheng med kritikkverdige forhold fra det offentliges side.

Skader som følge av krigstilstand, naturkatastrofer, ulykker, sykdom og uhell eller liknende gir ikke grunnlag for rettferdsvederlag.

Forholdet må være foreldet
Rettferdsvederlagsordningen er ment å være en siste utvei for å kunne få en økonomisk kompensasjon. For å kunne motta rettferdsvederlag, må forholdet derfor være foreldet. Forholdet er i utgangspunktet foreldet når det er gått mer enn tre år siden du fikk tilstrekkelig kunnskap om skaden og den ansvarlige til å kunne fremsette et erstatningskrav. Dersom forholdet ikke er foreldet, vil du ha en mulighet til å fremme et krav overfor den du mener er ansvarlig, for eksempel barneverntjenesten eller skolen ved kommunen. Forholdet vil dermed ikke være omfattet av rettferdsvederlagsordningen.

Du kan ikke ha andre muligheter for å få dekket tapet
Rettferdsvederlagsordningen omfatter ikke skade eller ulempe som kan søkes dekket etter andre erstatningsordninger, slik som Norsk pasientskadeerstatning og voldsoffererstatningsordningen. Du kan lese mer om disse ordningene nedenfor.

Videre kan du ikke få vederlag for forhold som er regulert av trygde- eller forsikringsordninger

Saken kan ikke være omfattet av Norsk pasientskadeerstatningsordning (NPE)
Saker som tidsmessig omfattes av NPE, kan ikke behandles etter rettferdsvederlagsordningen.

Følgende forhold omfattes av NPE:

  • Skader som har oppstått som følge av svikt i helsetjeneste ved somatiske sykehus og poliklinikker dersom skadene er konstatert etter 1. januar 1988
  • Skader som har oppstått som følge av svikt i helsetjeneste på psykiatriske sykehus, kommunelegetjenesten og kommunal legevakt dersom skadene er forvoldt etter 1. juli 1992
  • Skader som har oppstått som følge av svikt i offentlig helsetjeneste og som ikke var foreldet 1. januar 2003

Du kan lese mer om dette på NPEs hjemmesider.

Saken kan ikke være omfattet av voldsoffererstatningsordningen
Du kan søke om rettferdsvederlag på grunnlag av straffbare handlinger (fysiske og seksuelle overgrep) som har skjedd før 1. januar 1975. Overgrep som har skjedd etter dette tidspunktet, faller inn under voldsoffererstatningsordningen og kan ikke behandles etter rettferdsvederlagsordningen.

 Også sammenhengende straffbare forhold som var påbegynt før 1. januar 1975, men vedvarte etter dette tidspunktet, omfattes i sin helhet av voldsoffererstatningsordningen. Med sammenhengende straffbart forhold forstås gjentatte overgrep av samme art, begått av samme overgriper over en sammenhengende periode.

Saken kan som hovedregel ikke være behandlet etter en kommunal oppreisningsordning
Flere kommuner har opprettet egne oppreisningsordninger. Hovedregelen er at forhold som er behandlet i en kommunal oppreisningsordning, ikke behandles etter rettferdsvederlagsordningen.

Det finnes et unntak fra denne regelen: Dersom søknaden din omfattes av særordningen for barnehjemsbarn mv., kan du få søknaden vurdert selv om den tidligere har vært behandlet av en kommunal oppreisningsordning.

Ved omsorgssvikt må det offentlige ha kjent til svikten
Det gis i utgangspunktet ikke rettferdsvederlag for omsorgssvikt i hjemmet. Det kan imidlertid innvilges rettferdsvederlag dersom det offentlige hadde kunnskap om omsorgssvikten og kan klandres for ikke å ha grepet inn.

Ved mobbing må det offentlige ha hatt kjennskap til mobbingen og unnlatt å gripe inn
Det gis i utgangspunktet ikke rettferdsvederlag for mobbing. Det kan imidlertid gis rettferdsvederlag dersom det offentlige, for eksempel skolen, har bidratt til mobbingen eller har unnlatt å gripe inn der mobbingen var eller burde vært kjent.

I tillegg kan det innvilges vederlag til tatere/romanifolk som har blitt mobbet som følge av sin bakgrunn.

Avgjørelser truffet av domstolen kan ikke overprøves
Forhold som har vært prøvd for domstolen, kan som hovedregel ikke vurderes etter rettferdsvederlagsordningen. Dette fordi en slik vurdering ville innebære en overprøving av domstolenes avgjørelser.

Beviskrav
Det kreves sannsynlighetsovervekt for at det kritikkverdige forholdet har skjedd. Det vil si at det må være mer sannsynlig at det du sier skjedde, faktisk har skjedd, enn at det ikke har skjedd. Det du skriver i søknaden, må dermed støttes av annen dokumentasjon.

Dokumentasjon som gjelder den offentlige myndigheten du kritiserer, vil bli innhentet av faginstansen. Dersom du for eksempel mener å ha blitt utsatt for kritikkverdige forhold i barnevernet, vil Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sørge for å innhente barnevernsdokumenter fra offentlige arkiver. Tilsvarende vil Utdanningsdirektoratet innhente dokumentasjon som gjelder kritikkverdige forhold på skolen. Du trenger derfor ikke å innhente dette selv.

Annen dokumentasjon, som for eksempel legeerklæringer eller vitneuttalelser, må du eventuelt sende inn selv. Statens sivilrettsforvaltning dekker ikke eventuelle utgifter du måtte ha til innhenting av dokumentasjon.