Hvordan klager du på en avgjørelse om fri rettshjelp

Statens sivilrettsforvaltning er klageinstans over vedtak truffet av fylkesmennene, fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker og kontrollkommisjonene for psykisk helsevern. Klagen sender du til den instans som har avgjort rettshjelpssøknaden din. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet avgjørelsen kom frem til deg.

Dersom rettshjelpssøknaden din er avgjort av en domstol, skal en anke over denne avgjøres av overordnet domstol. Anken sender du til den domstol som har avgjort rettshjelpssaken din. Ankefristen er 1 måned.