Hvordan klager du på en slik avgjørelse fra fylkesmannen

Statens sivilrettsforvaltning er klageinstans over slike vedtak som er truffet av fylkesmennene. Klagen sender du til det fylkesmannsembetet som avgjorde søknaden din. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet avgjørelsen kom frem til deg.