Hvordan klager du

Hvis Statens sivilrettsforvaltning avslår søknaden om stadfestelse, kan avgjørelsen påklages til Justis- og beredskapsdepartementet. En slik klage sendes til Statens sivilrettsforvaltning innen tre uker etter at avgjørelsen ble mottatt.