Hvordan søker du om fri rettshjelp

Søknad om fritt rettsråd sender du til fylkesmannen i det fylket du bor eller oppholder deg i over noe tid. I mange prioriterte sakstyper kan advokater/rettshjelpere selv innvilge fritt rettsråd dersom inntekts- og formuesgrensen er oppfylt, og det er da ikke nødvendig å søke fylkesmannen. Søknad om fri rettshjelp til sak i utlandet skal alltid sendes til fylkesmannen i Oslo og Akershus.

I saker for domstolene sender du søknad om fri sakførsel til den domstolen som skal behandle saken din, dersom saksområdet er prioritert etter rettshjelploven § 16 første eller annet ledd. Søknad om fri sakførsel i uprioriterte saker etter rettshjelploven § 16 tredje ledd sendes fylkesmannen, i likhet med søknader om fritt rettsråd.