Innstillingsrådet for Den rettsmedisinske kommisjon

Innstillingsrådets medlemmer oppnevnes av Justis- og beredskapsdepartementet. Oppnevningen skjer i samsvar med rundskriv G-04/2018 om rekruttering og oppnevning av medlemmer til Den rettsmedisinske kommisjon.  

Innstillingsrådets medlemmer oppnevnes etter forslag fra relevante organisasjoner, som Riksadvokaten, Helse- og omsorgsdepartementet, Domstoladministrasjonen og Statens sivilrettsforvaltning.  

Verv i Den rettsmedisinske kommisjon lyses ut offentlig. Innstillingsrådet skal vurdere aktuelle kandidater og avgi en rådgivende innstilling til departementet.

Med virkning for oppnevningsperioden 2015-2018, er medlemmene av Den rettsmedisinske kommisjon for første gang rekruttert og oppnevnt etter en offentlig utlysning av vervene.

Statens sivilrettsforvaltning utøver sekretariatsfunksjoner for Innstillingsrådet.