Vergemål

Antall vergemål

Antall vergemål.JPG

Klagesaker

Sivilrettsforvaltningen er klageorgan på vedtak gjort av statsforvalteren. 

Klagesaker.JPG

I tabell​en under ser du fordeling av sakstypene som Sivilrettsforvaltningen behandlet på vergemålsfeltet i 2020.  

Fordeling av sakstyper.JPG

Voldsoffererstatning

Sivilrettsforvaltningen er klageorgan for vedtak gjort av Kontoret for voldsoffererstatning.

Voldsoffererstatning.JPG

Erstatning etter strafforfølgning

Sivilrettsforvaltningen behandler krav om erstatning etter strafforfølgning.

Straff.JPG

Rettshjelp

Sivilrettsforvaltningen (SRF) er klageorgan for vedtak gjort av statsforvalteren på området fri rettshjelp. Tabellen under viser saksbehandling hos SRF.

Rettshjelp.JPG

Rettferdsvederlag

Sivilrettsforvaltningen er sekretariat for Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Dette ennebærer at vi mottar alle søknader, og foretar en vurdering av om søknaden omfattes av ordningen. Etter at vi innhenter uttalelser fra aktuelle direktorater, sender vi en totalvurdering av saken til utvalget for endelig avgjørelse.

Rettferd.JPG