Loven gjelder for handlinger som fant sted etter 1. januar 1975 og som det ikke er søkt om erstatning for før (ikrafttredelsesdato). I saker hvor domstolen har tilkjent erstatning må kravet om erstatning være fremmet til Kontoret for voldsoffererstatning innen seks måneder etter at dommen ble rettskraftig. I øvrige saker må en søke om erstatning senest ett år etter at straffesaken er avsluttet. Dersom en søker om erstatning før 1. januar 2023 vil søknaden bli behandlet etter det gamle regelverket. 
 
Voldserstatningsloven medfører også blant annet disse endringene: 
  • Raskere utbetaling av erstatning som er tilkjent av domstolen, og raskere tilbakebetaling (regress) fra den direkte ansvarlige. Under straffesaken skal domstolen avgjøre oppreisningserstatning og erstatning for tap og utgifter som skyldes den straffbare handlingen. 
  • I de sakene som forvaltningen kan behandle skal den som er beskyldt for å ha utført den straffbare handlingen være part ved behandlingen.
  • Ordningen knytter seg til spesifikke bestemmelser i straffeloven. Det er ikke lengre et krav om personskade for å kunne få utbetalt erstatning. 
  • Loven gjelder for handlinger som har skjedd mens både den som har utført den straffbare handlingen og den som ble utsatt for det befant seg i Norge. Den gjelder også for straffbare handlinger begått i utlandet når den som ble utsatt for handlingen er bosatt i Norge og en norsk domstol har avgjort saken. 
Kontoret for voldsoffererstatning kan kontaktes ved spørsmål om loven.