Hvem er vi?

Statens sivilrettsforvaltning er ansvarlig for en rekke statlige ordninger som har stor betydning for enkeltpersoner i Norge. Disse ordningene skal styrke rettssikkerheten og sikre individets rettigheter. Oversikt over ordningene finner du på forsiden av sivilrett.no.

Vi behandler søknader og klagesaker innen flere av ordningene vi har ansvar for. I tillegg har vi etatsstyringsansvar for statsforvalterne på områdene vergemål og rettshjelp, samt at vi har etatsstyreransvar for Kontoret for voldsoffererstatning. Statens sivilrettsforvaltning har også sekretariatsfunksjon for ulike kommisjoner, nemnder, råd og utvalg.

Strategi og verdier

Vår strategi er bygd opp rundt at vi skal være

  • effektiv og brukerorientert
  • samhandlings- og helhetsorientert
  • fremtidsrettet og endringsorientert

Oppdraget skal løses med forankring i våre verdier: service, tillit, effektivitet, respekt og kvalitet (STERK).

Organisasjon

Statens sivilrettsforvaltning er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Vi har om lag 70 ansatte og har kontorer i Oslo og på Hamar.

Vi er organisert i tre avdelinger, hvor det i hver avdeling er en seksjon med egen leder.