sorensenfoto

Om Statens sivilrettsforvaltning

Vårt samfunnsoppdrag

Statens sivilrettsforvaltning forvalter statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten. Ordningene skal sikre individets rettigheter, rettslikhet og bidra til god rettspleie. Treffsikker og rask saksbehandling og samhandling med relevante aktører skal bidra til at ordningene oppfyller sitt formål. Statens sivilrettsforvaltning skal være en pådriver for at ordningene styres, forvaltes og utvikles med best mulig effekt for brukerne og samfunnet. Vårt arbeid skal baseres på et faglig godt grunnlag. Oppdraget skal løses med forankring i våre verdier: service, tillit, effektivitet, respekt og kvalitet (STERK).   

Våre oppgaver

Statens sivilrettsforvaltning er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er sentral vergemålsmyndighet. Våre arbeidsoppgaver er knyttet til behandling av enkeltsaker og direktoratsoppgaver. Statens sivilrettsforvaltning har vedtakskompetanse innenfor følgende sivilrettslige felt: vergemål, rettshjelp, erstatning etter strafforfølging, tomtefeste, stadfestelse av testamenter og saker etter voldsoffererstatningsloven. Vi har etatsstyringsansvaret for fylkesmennene på områdene vergemål og rettshjelp. Vi har i tillegg etatsstyringsansvaret for Kontoret for voldsoffererstatning. Vi forvalter også garantiordningen for bobehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet samt tilskuddsordningen for spesielle rettshjelpstiltak.

Statens sivilrettforvaltning utøver også sekretariatsfunksjon for Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets utvalg for rettferdsvederlag, Den rettsmedisinske kommisjon, Barnesakkyndig kommisjon, Barnevernets tvisteløsningsnemnd, Konkursrådet og Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.

Statens sivilrettsforvaltning er et kompetansesenter på våre fagfelt og har tett samarbeid med Justisdepartementet, blant annet som premissleverandør for lovarbeid på fagområdene. Statens sivilrettsforvaltning har for tiden om lag 70 medarbeidere og holder til i sentrale og hyggelige lokaler i Oslo og på Hamar.