Organisering av verjemålsforvaltninga

Statsforvaltaren er lokal verjemålsmyndighet. Det er statsforvaltaren som opprettar verjemål, oppnemner verjer, og definerer mandatet. Verja må søkje statsforvaltaren om godkjenning for nokre typar disposisjonar som har stor tyding for den som har verje.

Statsforvaltaren gir verjene opplæring, råd og veiledning, gjer tilsyn med verjer og kan ta ifrå verjer oppdrag.

Statens sivilrettsforvaltning er sentral verjemålsmyndigheit og held hus i Oslo og på Hamar. Vi held tilsyn med statsforvaltarane og er klageinstans for vedtak frå statsforvaltaren. I tillegg har vi et overordna ansvar for finansforvaltning, informasjon og opplæring og er systemeigar for Vera. Vera er IKT-systemet som brukast av verjemålsforvaltninga.