Regelverk

Reglene om erstatning etter strafforfølgning står i straffeprosessloven kapittel 31.

Standardoppreisning for opphold i politiarrest eller varetektsfengsel reguleres av Forskrift om oppreisning for strafforfølgning.

Forarbeidene til bestemmelsene i straffeprosessloven kapittel 31 står i Ot.prp. nr. 77 (2001-2002).

Forarbeidene til bestemmelsene om standardisert oppreisning står i Kronprinsregentens resolusjon nr. 36 av 12. desember 2003.