Register over sakkyndige

Den rettsmedisinske kommisjon har et register over aktuelle sakkyndige i straffesaker. Det er kommisjonens sekretariat, Statens sivilrettsforvaltning, som fører registeret. Registeret gir kun opplysninger om navn på sakkyndige og deres formelle kompetanse, ikke råd om hvilke sakkyndige rekvirenten bør velge. I straffesaker er det opp til retten og påtalemyndigheten å vurdere om det er behov for, og i tilfelle engasjere, sakkyndige med relevant kompetanse for den enkelte sak og de forhold som søkes utredet. Kommisjonen har ikke noe med selve oppnevningen av sakkyndige å gjøre.

Ved behov for en sakkyndig vurdering kan rekvirenter henvende seg til Statens sivilrettsforvaltning for å få oversikt over sakkyndige fra ulike rettsmedisinske miljøer og deres kvalifikasjoner.

Rettsmedisinske sakkyndige som er villige til å påta seg sakkyndigoppdrag i straffesaker skal fylle ut et registreringsskjema. Det er kun de som har fylt ut dette skjemaet som er inntatt i oversikten. I registreringsskjemaet gir den enkelte kortfattet informasjon over hvilke fagområder vedkommende er spesielt kvalifisert i. Informasjonen i registeret er basert på hva hver enkelt selv har angitt og er ikke nærmere kontrollert eller vurdert av kommisjonen.

Enkelte har valgt å reservere seg mot at kontaktinformasjon (adr./tlf./e-post) skal fremgå av oversikten som gjøres tilgjengelig via nettsiden. For disse vil kun navn og informasjon om formell kompetanse fremgå av registeret. Rekvirenter kan få fullstendig kontaktinformasjon ved å rette en henvendelse til sekretariatet.

Registeret blir løpende oppdatert og sakkyndige er anmodet om å informere sekretariatet om eventuelle endringer eller om man ikke lenger ønsker å stå oppført.

Ved spørsmål om registeret kan du nå konsulenter tilknyttet kommisjonen på tlf. 22 99 13 63 eller 22 99 13 38, eventuelt pr. e-post til: drk@sivilrett.no.