sorensenfoto

Rettferdsvederlag fra staten

Rettferdsvederlagsordningen er Stortingets egen oppreisningsordning.

Ordningen er ment å være en mulighet for å få en viss økonomisk kompensasjon for en skade eller ulempe man er blitt påført, og som man ikke har mulighet til å få dekket på annen måte. Det er derfor et vilkår at forholdet det søkes rettferdsvederlag for er foreldet og ikke omfattes av andre erstatningsordninger.

Ordningen tar ikke sikte på å dekke det fulle økonomiske tapet. Rettferdsvederlag er ment som et plaster på såret for urett som er påført en person i tilfeller der det offentlige er å klandre.

Ordningen er ikke lovfestet, og det er ingen som har rettslig krav på rettferdsvederlag. Ordningen er utviklet gjennom praksis fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Søknadene blir vurdert i forhold til det som var faglig og politisk akseptert på den tid skaden eller ulempen oppsto. Sakene avgjøres etter en individuell vurdering av om det er rimelig å tilkjenne vederlag.