Rettferdsvederlag fra staten

Rettferdsvederlagsordningen er Stortingets egen oppreisningsordning.

Ordningen er ment å være en mulighet for å få en viss økonomisk kompensasjon for en skade eller ulempe man er blitt påført, og som man ikke har mulighet til å få dekket på annen måte. For å få rettferdsvederlag er det et krav at forholdet er foreldet og ikke omfattes av andre erstatningsordninger.

Ordningen tar ikke sikte på å dekke det fulle økonomiske tapet. Rettferdsvederlag er ment som en oppreisning og anerkjennelse for urett som er påført en person i tilfeller der ingen i dag kan holdes rettslig ansvarlig.

Ordningen er ikke lovfestet, og det er ingen som har rettslig krav på rettferdsvederlag. Ordningen er utviklet gjennom praksis fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Søknadene blir vurdert opp mot det som var faglig og politisk akseptert på den tid skaden eller ulempen oppsto. Sakene avgjøres etter en helhetsvurdering av den enkelte søknad. Ved vurderingen blir det lagt vesentlig vekt på om skaden har sammenheng med kritikkverdige forhold fra det offentliges side,

Det kan innvilges inntil kr 250 000 i rettferdsvederlag etter den alminnelige rettferdsvederlagsordningen.