Særordning for tatere/romanifolk

Stortinget har vedtatt en egen ordning for tatere/romanifolk.

Mobbing
Tatere som har vært utsatt for mobbing på grunn av sitt opphav, kan få rettferdsvederlag. Denne særordningen gjelder for mobbing i årene fram til og med 1997. Det legges stor vekt på søkerens egenerklæring, det vil si din egen forklaring om det som har skjedd. Stortingets utvalg for rettferdsvederlag innvilger etter praksis kr 20 000 på bakgrunn av en troverdig egenerklæring om mobbing.

Dersom mobbingen har medført alvorlig skade, kan du bli tilkjent et høyere rettferdsvederlag. Det kreves i slike tilfeller dokumentasjon for skaden, for eksempel ved legeerklæring, journal eller epikriser. Det må komme frem hvilke helseproblemer du har og hvilken sammenheng det er mellom disse problemene og mobbingen. Det er utarbeidet retningslinjer for hva slike helseerklæringer bør inneholde. Du kan gjerne ta med retningslinjene til din behandlende lege i forbindelse med utarbeidelse av en slik erklæring. Statens sivilrettsforvaltning dekker ikke eventuelle utgifter til innhenting av slike opplysninger.

Svanviken arbeidskoloni
Personer som har vært plassert ved Svanviken arbeidskoloni, kan søke rettferdsvederlag for dette. Det er et vilkår at oppholdet ved arbeidskolonien kan dokumenteres.

Tvangssterilisering
Tatere som har vært utsatt for tvangssterilisering kan søke rettferdsvederlag. Det er et vilkår at du kan dokumentere at du er sterilisert.