Saksbehandling

Du kan sende søknad om rettferdsvederlag til Statens sivilrettsforvaltning (SRF). Du kan enten søke digitalt eller per post. Du kan eventuelt lese mer om hvordan du søker rettferdsvederlag.

Du får mottaksbrev innen fire uker
Etter at vi har mottatt søknaden din, vil vi innen fire uker sende deg en bekreftelse på at vi har mottatt søknaden. I mottaksbrevet vil det stå hvordan vi har forstått søknaden, hva du eventuelt må sende inn og hvor lang saksbehandlingstid vi forventer. I de fleste tilfeller blir du bedt om å fylle ut et fullmaktsskjema og returnere til oss.

Dersom søknaden din ikke kan vurderes etter rettferdsvederlagsordningen, vil du i stedet få et vedtak om at vi har avvist søknaden fra behandling. Dette kan vi gjøre dersom grunnlaget for søknaden din etter fast praksis klart ikke fører frem. Saken blir da avsluttet uten behandling.

Søknaden utredes i faginstanser
De fleste saker sendes til én eller flere faginstanser, alt etter hva som er grunnlaget for søknaden. Dette kan for eksempel være Utdanningsdirektoratet hvis grunnlaget for søknaden din har sammenheng med din skolegang, eller Barne- ungdoms- og familiedirektoratet hvis grunnlaget er koblet til barnevernet. Hvilke faginstanser din sak sendes til, kan du lese i mottaksbrevet du får fra oss.

Faginstansene innhenter dokumentasjon fra de offentlige instansene du har kritisert i søknaden. Deretter skriver de en uttalelse, hvor de vurderer om du har vært utsatt for kritikkverdige forhold, og anbefaler om du skal innvilges rettferdsvederlag eller ikke. Uttalelsen sender de til oss.

Statens sivilrettsforvaltning skriver innstilling og sender saken til utvalget
Når vi har mottatt uttalelse fra alle faginstansene, skriver vi en innstilling. Denne inneholder faginstansenes uttalelser og våre egne vurderinger av saken.

Innstillingen sender vi til Stortingets utvalg for rettferdsvederlag, som skal avgjøre saken. Samtidig sender vi deg et informasjonsbrev om at saken er ferdig utredet og sendt til utvalget.

Utvalget fatter vedtak
Stortingets utvalg for rettferdsvederlag behandler saken din i møte. Utvalget gjør en selvstendig vurdering av saken og kan komme til en annen konklusjon enn faginstansene og Statens sivilrettsforvaltning har anbefalt. Utvalget avgjør om du får rettferdsvederlag og eventuelt hvor mye.

Etter at utvalget har fattet vedtak, returneres saken til Statens sivilrettsforvaltning. Vi sender deretter vedtaket til deg og utbetaler eventuelt rettferdsvederlag.

Saksbehandlingstid
Saksbehandlingstiden vil variere etter hva søknaden gjelder. Vi informerer deg i mottaksbrevet om hvor lang saksbehandlingstid vi forventer i din sak.

Per i dag er saksbehandlingstiden i de fleste saker ca.18 måneder. Grunnen til dette er blant annet at det kan ta lang tid å innhente dokumentasjon fra ulike arkiver, og at det er mange saker under behandling.