Saksbehandlingen

Saksbehandlingen er skriftlig. Du eller din advokat utarbeider erstatningskravet og sender det til politidistriktet som etterforsket straffesaken. Når politiet har mottatt kravet, gir de sin uttalelse til saken som oversendes Statens sivilrettsforvaltning sammen med saksdokumentene. Du eller din advokat vil få skriftlig varsel fra Statens sivilrettsforvaltning når vi har mottatt erstatningskravet fra påtalemyndigheten.

Krav om erstatning etter strafforfølgning må fremsettes innenfor foreldelsesfristene i foreldelsesloven. I normale tilfeller vil du ha tre år på deg fra du fikk vite at straffesaken var henlagt eller du ble frifunnet, til å fremsette erstatningskravet for politidistriktet som etterforsket saken.

Det er du som må bevise at du har lidt et økonomisk tap eller er påført en skade eller belastning på grunn av strafforfølgningen. Du må derfor legge ved tilstrekkelig dokumentasjon på dette til erstatningskravet. Erstatningskravet kan dokumenteres med for eksempel fakturaer, ligninger, lønnsslipper, sykmeldinger, legeerklæringer, avisutklipp og lignende, som er egnet til å vise hvilke konsekvenser strafforfølgningen har fått for deg.

Du eller din advokat vil få skriftlig varsel når vi har gjort et vedtak.

Vedtak om erstatning etter strafforfølgning fra Statens sivilrettsforvaltning er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages. Erstatningskrav som er avgjort av Statens sivilrettsforvaltning kan bringes inn for domstolen etter reglene i tvisteloven. Du kan reise en sak for domstolen på hjemstedet ditt, eller for Oslo tingrett. Det er staten ved Justis- og beredskapsdepartementet som da er rett saksøkt, - ikke Statens sivilrettsforvaltning.